Mae’r prosiect i sefydlu Canolfan Gymraeg ym Mhontardawe yn bartneriaeth rhwng Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.  Mae’r cynllun wedi derbyn grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru drwy Grant Buddsoddi Cyfalaf Bwrw Mlaen 2015-16 er mwyn addasu’r adeilad ac i brynu adnoddau.

Bydd Tŷ’r Gwrhyd yn cynnal gweithgareddau cymdeithasol, digwyddiadau cymunedol a rhaglenni addysgiadol cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob oed, yn ogystal â bod yn gartref i siop lyfrau a swyddfeydd. Bydd modd i fudiadau neu fusnesau Cymraeg logi ystafelloedd cyfarfod neu ofod swyddfa am gyfnod byr neu gyfnod hir a bydd hefyd yn gartref i Swyddfa Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, gan gefnogi prosiectau’r Fenter i hybu defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Mae’r enw Tŷ’r Gwrhyd yn deillio o Fynydd y Gwrhyd, un o fynyddoedd Cwm Tawe, ond mae i’r gair ‘gwrhyd’ hefyd ystyron ehangach sy’n gweddu amcanion a natur y fenter newydd. Y nod oedd gwreiddio’r ganolfan yn ddwfn yn y gymuned y bydd yn ei gwasanaethu, ac felly dewiswyd  enw unigryw a chyfarwydd un o fynyddoedd yr ardal,  er mwyn adlewyrchu bod yr iaith yn ddi-syfl yn y gymuned honno fel y mae’r mynydd ei hun. Mae i ‘gwrhyd’ ddau ystyr arall. Gall olygu’r hyd rhwng breichiau dyn pan font ar led a nod Tŷ’r Gwrhyd fydd ymestyn breichiau o gwmpas y gymuned a’r iaith, gan estyn croeso a chynhaliaeth.  Yr ystyr arall yw cadernid, dewrder a gwroldeb. Y gobaith wrth sefydlu Tŷ’r Gwrhyd yw mynnu cadernid i’r Ganolfan a’r iaith Gymraeg wrth geisio atal y dirywiad ieithyddol yn ardal Cwm Tawe a Chwm Nedd.

Mae’r gwaith o addasu’r adeilad ym Mhontardawe wedi dechrau ers mis Ionawr 2016, a’r gobaith yw y bydd Tŷ’r Gwrhyd yn agor yn ystod mis Ebrill 2016.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Sioned Williams drwy ebost sioned.willliams@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio 01792 606535.

The project to establish a Welsh Centre in Pontardawe is a partnership between Swansea University’s Academi Hywel Teifi and Neath Port Talbot County Borough Council. The project has received a grant of £300,000 from the Welsh Government through the Bwrw Mlaen Capital Investment Grant 2015-16 to modify the centre and to purchase resources for the project.

Tŷ’r Gwrhyd will hold Welsh-medium social activities, community events and educational programmes for all ages, as well as being home to a Welsh bookshop and offices. Welsh medium societies and businesses will be able to hire meeting rooms and both short and long term office space and Tŷ’r Gwrhyd  will also be home to Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, supporting the Menter’s projects to promote the use of Welsh in the area.

The name Gwrhyd derives from the Gwrhyd Mountain, one of the Swansea Valley mountains, but the word ‘gwrhyd’ also has broader meanings befitting the nature and objectives of the new project. When choosing a name for the new Welsh centre, the aim was to embed the centre deeply within the community that it serves, by using the unique and familiar name of one of the area’s mountains, in order to reflect the fact that the Welsh language is as permanent in that community as is the mountain itself. ‘Gwrhyd’ also has two other meanings. It can mean the distance between a person’s two outstretched arms and the aim of Tŷ’r Gwrhyd will be embrace the community and the Welsh language, offering a welcome and support. Another meaning is resilience, courage and bravery. The hope in establishing Tŷ’r Gwrhyd is forging a robust centre to support the Welsh language, halting its decline in the Swansea and Neath Valleys.

The conversion of the building in Pontardawe started during January 2016 and the aim is to open Tŷ’r Gwrhyd in April 2016.

For more information please contact Sioned Williams by email sioned.willliams@abertawe.ac.uk or by phoning 01792 606535.

00
00
00
00
00